“پروژه توانمند‌سازی” چیست؟

ما در اینتوانمندسازی بخش قصد داریم موضوعاتی که در پروژه توانمندسازی شخصی، تاثیرگذار بوده‌اند را با شما به اشتراک بگذاریم.
موضوعات می‌تواند بسیار متنوع باشد. هر فرد نیاز به طراحی یک پروژه‌ی توانمندسازی برای شخص خود دارد. این پروژه می‌تواند از تعمق در مبانی اصول دینی تا مهارت‌های هفت‌گانه‌ی ‌ICDL را شامل شود.
ممکن است در این بخش، شما با مطالبی روبه‌رو شوید که با خط فکری ادعا شده‌ی ما کاملا در تضاد باشد. این قبیل نوشته‌ها برای آشنایی با اندیشه‌های گفتمان مقابل لازم است. ما باورمندیم بدون شناخت حریف، نمی‌توان با وی به مبارزه پرداخت.

پروژه توانمندسازی هیچگاه پایان‌پذیر نیست. شما به زودی درخواهید یافت که آموزش‌های از پیش تعیین شده مانند دانشگاه هیچ‌گاه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای شما درباره موضوعاتی باشد که روزانه با آن دست به گریبان خواهید بود. شما در محیط تحصیل، کار و خانواده پیوسته به دانش نیاز دارید. بخشی از این دانش، هیچ‌گاه از طریق مطالعه تامین نخواهد شد. شما نیازمندید برخی مسائل را خود شخصا تجربه کنید.