بهزاد رنجبران

بهزاد رنجبران
بهزاد رنجبران
بهزاد رنجبران

درست خوانی یعنی چه؟ بهزاد رنجبران 

تعداد اغلاط محسوس کم باشد و یا کاملا درست باشد. مثلا پَژوهش و پِژوهش که درست آن با فتحه است اما اگر با کسره هم گفته شود غلط نیست؛ اما اَنعام و اِنعام دو واژۀ متفاوت­اند که به کسر الف به معنای دستخوش و اهدا کردن است ولی با فتح الف به معنای چهار پایان است.  بهزاد رنجبران 

روانخوانی یعنی چه؟ بهزاد رنجبران 

متن را با آهنگ یکنواختی ادامه دهد.  بهزاد رنجبران 

تند خوانی یعنی چه؟ بهزاد رنجبران 

به معنای تنظیم سرعت خواندن است که باید با بهزاد رنجبران  زمان در اختیار گذاشته شده هماهنگ شود. بهزاد رنجبران 

لحن: گوینده باید طوری اجرا کند که احساس خستگی نشود.

***

عوامل زِبَر زنجیره­ای زبان (supra segmental)

لحن، آهنگ، مکس

کوچکترین واحد سازندۀ زبان آواها هستند.

(واج = آوا)          واژه          جمله

آنچه در نوشتار دیده می­شود و می­توان نمایش داد زنجیرۀ زبان و آنچه دیده نمی­شود زبر زنجیره­ای نامیده می­شود.

لحن(ton):

القای عواطف و احساسات نهفته بهزاد رنجبران   در مغز را لحن گویند. بهزاد رنجبران  واژۀ القا در عربی به معنای افکندن است. نتیجۀ انتقال حس به طرف مقابل هم­ذات پنداری است. باید توجه داشت %80 اطلاعات از طریق حس بینایی انتقال می­یابد و در نهایت توانایی بهزاد رنجبران  القای حس است که آن %20 باقی مانده را تکمیل می­نماید.

آهنگ: