به مناسبت ۱۶ آذر ۹۶

 (به مناسبت ۱۶ آذر) بهزاد رنجبران دامپزشکی

(این متن برای انتشار در اختیار وبگاه حکیم مهر قرار گرفت.)

بسمه‌تعالی

اعتراض دانشجویان دانشگاه نفت آبادان، دومین دانشگاه تأسیس شده در کشور؛ یک فریاد صنفی نیست که در قیل و قال سالمندان سیاسی شنیده نشود یا در برابر منطق به “من چه! و به توچه!” ی نولیبرال‌ها منکوب شود. این اعتراض، صدای رسای بیش از یک دهه دانشجوست که تحت چپاول مالی و زمانی نظام معیوب آموزش عالی، جوانی خود را صرف آموختن چیزهایی نمودند که در برابر آن مدرکی دریافت کنند. چیزهایی که بعداً مشاهده شد علمای فن به جای عنوان “دانش” صرفا نام “اطلاعات” را برای آن برگزیده‌اند. این دانشجویان هیچ‌گاه نتوانسته بودند کاری در حیطه‌ی اطلاعات کسب شده خود پیدا کنند تا اطلاعاتشان را به دانش بدل سازند. ادامه خواندن “به مناسبت ۱۶ آذر ۹۶”