سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها

بسمه‌تعالی

با درود به تدبیر و دوراندیشی دکتر سید حامد وارث

این مقاله را در بهمن ماه ۱۳۹۶در حالی که دولت دوازدهم به ریاست آقای حسن روحانی مستقر است و سه هفته‌ای از نارضایتی‌های گسترده در سراسر کشور که به علت گرانی و رکود سنگین ایجاد شده بود و به اغتشاش کشیده شد می‌گذرد تایپ نمودم. لطفا در طول قرائت این مقاله به شدت واقع بینانه همواره به خود یادآوری نمایید که این مقاله در سال ۱۳۸۳ یعنی زمانی که هنوز سید محمد خاتمی رئیس جمهور است و یک سال پیش از زمانی که محمود احمدی‌نژاد برای اولین بار به ریاست جمهوری انتخاب شود نوشته شده است.

نسخه چاپی مقاله سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، چگونگی اشاعه، آثار و پیام

پژوهشکده امور اقتصادی

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی

سال چهارم، شماره اول، بهار ۱۳۸۳، تک شماره ۴۰۰۰ ریال

نشانی: تهران- خیابان ایتالیا- پلاک ۶۰

تلفن: ۷۰-۸۹۷۸۱۶۹

صندوق پستی: ۴۹۳۷/۱۴۱۵۵

www.eri.ir

Email: eriinfo@eri.ir

صفحه ۹۳:

سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها

سید حامد وارث

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.

ادامه خواندن “سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها”