نقدی بر کتاب سازگاری ایرانی مهدی بازرگان

سر بقای ایران پفیوزی ما است

مطلبی در شیمی سوم دبیرستان بود به نام سینتیک شیمیایی. سینتیک شیمیایی تحقیقات و بررسی‌هایی است که شرایط آزمایشگاهی گوناگون را برسرعت یک واکنش شیمیایی توضیح می‌دهد. چراکه شرایط مختلف آزمایشگاهی از جمله دما، رطوبت و … می‌تواند بر مکانیزم واکنش و حالت گذار آن اثر بگذارد.
یک مبحث کلی‌‌تری هم هست به نام ترمودینامیک. در ترمودینامیک عامل زمان ، در کار نیست و در آن از تعادل و حالت ابتدایی و انتهایی سیستم بحث می‌شود. بی آنکه از سرعت رسیدن به تعادل سخن گفته شود. در بیشتر موارد عملی، اکثر اطلاعات مورد نیاز با استفاده همزمان از عوامل ترمودینامیکی و سینتیکی بدست می‌آید.
به بیان ساده‌تر سینتیک را می‌توان از این سه پرسش اساسی به دست آورد:
چه بود؟ چه هست؟ و چه خواهد شد؟
و بررسی عواملی که می‌تواند در آنچه بوده است و هست و خواهد شد تاثیر گذار باشد. و البته همچنانکه گفته شد قید زمان در این روند محاسبه می‌شود.
از باب سینتیک زندگی، کتابی وجود دارد به نام “روح ملت‌ها” نوشته‌ی آندره زیگفرید استاد علوم سیاسی واقتصاددان فرانسوی، در خصوص تفاوتها و ویژگیهای ملت‌ها – یا به تعبیر بهتر کشورهای – تاثیرگذار در سرنوشت قرن بیستم.

ادامه خواندن “نقدی بر کتاب سازگاری ایرانی مهدی بازرگان”